Privacybeleid

Privacybeleid


De Vereniging 55-plussers Ransdaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging 55-plussers Ransdaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy     

  Policy;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Vereniging 55-plussers Ransdaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft  kunt u hierover contact met ons opnemen.


Persoonsgegevens van leden worden door de Vereniging 55-plussers Ransdaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


- Administratieve doeleinden; ledenadministratie en mailing;

- communicatie over activiteiten en/of uitnodigingen;

- plaatsen van foto's en/of filmpjes op onze website.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


- De overeengekomen opdracht.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Vereniging 55-plussers Ransdaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:


- Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;

- adres; postcode; woonplaats;

- telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum.


Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging 55-plussers Ransdaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna nog 2 jaar.

Alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.


Door ondertekening van de toestemmingsverklaring gaat u akkoord met bovenstaande.
Ransdaal, opgemaakt juni 2018.

-------- Vereniging 55-plussers Ransdaal ----------